Skip to main content
Events

[ANI] Screening Part 2

Thursday 13 July 14:45 (GMT +0)

AnimationSchool of CommunicationAnimation (MA)

Friday 14 July 11:00 (GMT +0)

Saturday 15 July 12:30 (GMT +0)

Sunday 16 July 14:15 (GMT +0)

Yinuo (Tina) Zhu (2’30”)

Lijuan Kang (2’48”)

Yiwei Chen (5’)

Peiying Wang (4’)

Joseph Whitmore (6’30”)

Yunqi (Floria) Yang (5’30”)

Gabriel Clarke (4’)

Jia Qing (Donna) Chen (2’38”)

Mocong Yuan (5’40”)

Anoushka Agarwal (3’55”)

Cecelia Reeve (4’)

Szu-Chun Jun Chen (4’)

Yifan Hu (4’ )

Icy Qiao (4’30”)

Yaya Wang (8’51”)