Skip to main content
Events

[ANI] Screening Part 1

Thursday 13 July 11:30 (GMT +0)

AnimationSchool of CommunicationAnimation (MA)

Friday 14 July 13:45 (GMT +0)

Saturday 15 July 15:15 (GMT +0)

Sunday 16 July 11:00 (GMT +0)

Chu-Chieh Lee (4’20”)

Linxi Huang (4’50”)

Qiushu (Shu) Li (4’08”)

Nerian Keywan (5’30”)

Qi Zhuang (4’44”)

Shenglin Wang (3’30”)

Yoon Kyeong (Gabi) Yang (4’)

Agnishikha (Agni) Ray (5’)

Stuti Bansal (5’)

Subai Zheng (8’)

Ciccio Coppola (3’30”)

Jiayi Zeng (4’10”)

David Crump (4’15”)

Umang (Mango) Mankodiya (7’20”)

Meng Qi (3’05”)

Yang Li (2’05”)

Thomas Humphreys (5’)

Zhengyang (Eggy) Wei (5’30”)

Hongzhou (Boots) Xue (4’32”)

Ming (Echo) Yuan (5’)

Shan Huang (2’12”)